Sklep internetowy Wirtualna Aga, dostępny pod adresem https://sklep.wirtualnaaga.pl/ prowadzony przez spółkę B&B Wynik Sp. z o.o., ul. Sezamkowa 3, 95-020 Janówka, NIP 7282860360

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców (Klientów) korzystających ze Sklepu.

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ Definicje:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

• Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

• Sprzedawca – spółka B&B Wynik Sp. z o.o., ul. Sezamkowa 3, 95-020 Janówka, NIP 7282860360

• Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

• Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.wirtualnaaga.pl/

• Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

• Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu;

• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą;

• Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;

• Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;

• Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

• Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;

• Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

• Produkt cyfrowy – treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób (przesyłane na adres e-mail Klienta) będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych. Produkty cyfrowe sprzedawane przez Sklep to zestawy szablonów, e-booki.

§ Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)

• Adres: ul. Sezamkowa 3, 95-020 Janówka

• Email: kontakt@wirtualnaaga.pl

Nr rachunku bankowego: 63 1140 2004 0000 3002 8227 3206

§ Wymagania techniczne

• W celu skorzystania ze sklepu konieczne są: urządzenia końcowe, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;

• Aktywne konto e-mail;

• Włączona obsługa plików cookies;

§ Informacje ogólne

• Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.

• Przeglądanie oferowanych przez Sklep produktów i usług nie wymaga zakładania konta.

• Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

• Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych PLN i są to ceny brutto.

§ Zasady składania zamówienia

• Należy wejść na stronę https://sklep.wirtualnaaga.pl/

• Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Do koszyka”

• Wypełnić formularz podając dane odbiorcy

• Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać sposób płatności

• Opłacić zamówienie

§ Metody dostawy oraz płatności

• Za złożone w Sklepie zamówienie Klient może zapłacić przy pomocy płatności online lub przelewu bankowego.

• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU (z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182)

• Dostawa Produktów cyfrowych następuje poprzez przesłanie ich na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

§ Umowa sprzedaży

• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § Zasady składania zamówień.

• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

• Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

• Produkty cyfrowe dostarczane są na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia w formie załącznika do wiadomości lub linku. Produkty cyfrowe wysyłane są na wskazany adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Po kliknięciu linka możliwe będzie pobranie Produktu cyfrowego. Korzystanie z Produktów cyfrowych jest możliwe za pomocą czytnika plików PDF. Klient może wydrukować przesłany produkt lub zachować go w wersji cyfrowej.

§ Prawa własności intelektualnej

Produkty cyfrowe sprzedawane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. W związku z powyższym dalsze rozpowszechnianie zakupionych u Sprzedawcy produktów cyfrowych stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy.

§ Prawo odstąpienia od umowy

• Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

• Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

• W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.

• W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na podany adres e-mail nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

• W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.

• Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@wirtualnaaga.pl

– na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);

• W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

§ Reklamacja i gwarancja

• Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: kontakt@wirtualnaaga.pl

• Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

§ Pozasądowe rozwiązywanie sporów

• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

• Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

– stały polubowny sąd konsumencki;

– wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;

– powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

§ Dane osobowe

• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

• Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.

• Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.

• Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.

• Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://wirtualnaaga.pl/polityka-prywatnosci/

§ Postanowienia końcowe

• Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

• Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w razie:

zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

• W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

Scroll to Top